3. Samenvatting

In dit Informatie Memorandum wordt de bedrijfsnaam ‘Old Liquors Invest B.V.’ ook gebruikt zonder de afkorting B.V. (Besloten Vennootschap) en wordt ook aangeduid als Invest en/of Uitgevende instelling.

De begrippen in het Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is gegeven in hoofdstuk 9 ´Begrippenlijst' en in hoofdstuk 6 ´Obligatievoorwaarden´.

Potentiële Obligatiehouders dienen in het bijzonder hoofdstuk 7, ‘Risicofactoren’, aandachtig te bestuderen.

Dit Informatie Memorandum is zoveel als mogelijk opgezet met inachtneming van de regels die gelden voor Informatie Memoranda die door de AFM zijn goedgekeurd.

 

 

Inleiding en waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum. Iedere beslissing om deze Obligaties te kopen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum door de koper. Iedere koper is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissing tot het kopen van Obligaties.

Toestemming en voorwaarden voor het gebruik van het Informatie Memorandum door derden

Old Liquors Invest heeft aan geen enkele persoon toestemming gegeven tot het gebruik van dit Informatie Memorandum voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing van de Obligaties door derden. Op het Informatie Memorandum is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle Bijlagen, alsmede het inschrijfformulier, worden steeds geacht deel uit te maken van dit Informatie Memorandum.

Uitsluitend de inhoud van dit Informatie Memorandum is bindend. Alle analyses, berekeningen, commentaren, prognoses, verwachtingen en aanbevelingen die in dit Informatie Memorandum zijn genoemd, dienen om potentiële Obligatiehouders behulpzaam te zijn bij een besluitvorming, maar zijn geen garantie voor het door Old Liquors Invest te behalen rendement. Dit Informatie Memorandum houdt geen aanbod in van enig financieel instrument of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in een jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is toegestaan.

Uitgevende instelling

Officiële handelsnaam: Old Liquors Invest B.V.

Vestigingsplaats en rechtsvorm en land van oprichting

Old Liquors Invest is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is statutair gevestigd te Breda aan de Werftseweg 3, 4823 ZG in Breda, Nederland.

Bekende tendensen

Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot en met 24 februari 2017 een eerste Obligatielening Serie A uitgegeven ten bedrage van € 2.450.000. Deze gelden zijn uitsluitend gebruikt voor het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere zeldzame en/of oude alcoholische dranken. Er zijn verder bij Old Liquors Invest geen tendensen bekend over onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij negatieve gevolgen zullen hebben voor de Obligatiehouders van de eerste en/of de Tweede Emissie.

Beschrijving van de bedrijven met gebruik van de naam: Old Liquors

Het bedrijf waar Old Liquors Invest deel van uitmaakt is uit OL Holding B.V. Het bedrijf waar Old Liquors Invest mee samenwerkt is Old Liquors Trading B.V. Old Liquors Trading B.V. is een zelfstandig opererende inkooporganisatie en handelsonderneming in zeldzame en oude dranken. Old Liquors Collections, h/o Old Liquors Magazine, is een uitgever van een internationaal Engelstalig magazine over exclusieve dranken en verzamelaars. 

Old Liquors Invest is een Besloten Vennootschap en maakt deel uit van één of meerdere groeps- bedrijven. Old Liquors Invest houdt zich uitsluitend bezig met speculatieve investering in oude dranken zoals Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere oude of bijzondere alcoholische dranken, geen enkele uitgezonderd. Old Liquors Invest financiert en bewerkstelligd deze activiteiten onder andere door het bijeenbrengen van gelden middels het uitgeven van Obligaties. 

Old Liquors Trading B.V. is een onafhankelijk opererende entiteit die zich uitsluitend bezighoudt met het handelen en bemiddelen investeren in oude dranken zoals Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere oude of bijzondere alcoholische dranken, geen enkele uitgezonderd, voor Old Liquors Invest.

OL Holding B.V. : houdt 100% van het geplaatste kapitaal in Old Liquors Invest B.V.
Old Liquors Invest B.V. : houdt zeldzame en oude alcoholhoudende dranken als speculatieve investering in voorraad.
Old Liquors Trading B.V. : koopt en verkoopt oude dranken voor Old Liquors Invest B.V. en verleent diensten ten behoeve van - en organiseert veilingen in - oude dranken.
Old Liquors Magazine : houdt zich bezig als uitgever van een internationaal Engelstalig magazine over exclusieve en zeldzame dranken en verzamelaars.

 

Organogram Bedrijfsstructuur

Veilig beleggen in Oude Cognac

 


Belangrijke financiële informatie uit het verleden

Old Liquors Invest heeft belangrijke financiële informatie uit het verleden uitvoerig beschreven in Hoofdstuk 17 van dit Informatie Memorandum.

Veilig beleggen in Oude Cognac 19th and 20th century Cognac Demijohns cellar

Recente gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn

Er hebben zich bij Old Liquors Invest geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn, anders dan de uitgifte van een eerste Emissie ten bedrage van € 2.450.000 zoals is vermeld in dit Informatie Memorandum.

Belangrijkste activiteiten van Old Liquors Invest B.V.

Old Liquors Invest heeft zich als doel gesteld speculatief te investeren in zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken en deze uitsluitend als investeringsobject en/of handelsobject met een speculatief oogmerk langdurig (ca. vijf jaar) in voorraad te houden tot het moment dat de marktprijzen zodanig zijn gestegen dat na verkoop van deze dranken een zo hoog mogelijk rendement op haar investering kan worden behaald.

Voor de financiering hiervan heeft Old Liquors Invest zich als doel gesteld dit te bewerkstelligen door het bijeenbrengen van financiële middelen, door middel van het uitgeven van Bedrijfsobligaties en/of aandelen en/of op andere wijze verkrijgen van gelden, alsook door het verkopen van Voorraden welke tot haar eigen vermogen behoren. Uit de verkoopopbrengsten van de bestaande Voorraad (lees: eigen vermogen) worden de Rentes aan de Obligatiehouders betaald. Na het vijfde jaar worden uit het eigen vermogen en de verkoopopbrengsten van de nieuwe Voorraad de Aflossingen aan de Obligatiehouders betaald.

Eigendom c.q. zeggenschap

OL Holding B.V. is enig aandeelhouder en bezit 100% van het winst- en stemrecht van Old Liquors Invest. De Directie, c.q. bestuur van OL Holding wordt gevoerd door B.H.G. van der Bunt en is zelfstandig bevoegd. Het bestuur van Old Liquors Invest B.V. is zelfstandig bevoegd en wordt gevoerd door de heer B.C.H. Laming.

Toegekende ratings

Old Liquors Invest B.V. heeft geen rating en de Obligaties hebben ook geen rating.

Obligaties

Beschrijving van de Obligaties

De Obligaties luiden op naam en hebben een Nominale Waarde van €500 (vijfhonderd euro) per stuk. De Rentevergoeding bedraagt 8% per jaar en wordt per kwartaal (drie maanden) achteraf betaalbaar gesteld. 

Obligaties hebben een vaste rente van 8% per jaar en de Rentevergoeding wordt per kwartaal
betaalbaar gesteld.

Kenmerken van de Obligatie:

Serie                           : Serie B

Nominale Waarde      : € 500            

Minimale afname       : 1 stuk            

Looptijd                      : 5 jaar            

Aflossing                    : 100%            

Vaste Rente per jaar   : 8%                            

Rentebetaling            : per kwartaal

Munteenheid

De Obligaties worden in euro’s uitgegeven.

Beperkingen bij verkoop van de Obligaties

De Obligaties zijn tussentijds vrij verhandelbaar. Door afwezigheid van een notering aan een gereglementeerde markt of een andere markt zijn de Obligaties niet onmiddellijk liquide te maken. De Obligaties kunnen onderhands vrij worden verhandeld zonder toestemming van Old Liquors Invest.

Verbonden rechten

De Obligaties worden uitgegeven onder Nederlands recht. De Obligaties geven recht op Rentevergoeding en Aflossing. De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie van Old Liquors Invest.

Old Liquors Invest is met ingang van de ontvangst van het deelnamebedrag en de Uitgiftedatum van de Obligatie, Rente verschuldigd over de uitstaande Hoofdsom.

De Obligatiehouders hebben met een Obligatie een op naam luidende vordering tot betaling van een Rentevergoeding, tussentijdse Rentevergoeding en een Hoofdsom in euro’s op Old Liquors Invest.

Obligatiehouders worden ingeschreven in een Register van Obligatiehouders.

Op de Obligaties zijn de Old Liquors Invest Obligatievoorwaarden van toepassing.

De aan Old Liquors Invest toebehorende Voorraden welke zijn aangekocht met gelden van Obligatiehouders en als speculatieve investering worden aangehouden, worden verpand aan de Stichting Old Liquors Invest Obligatiehouders.

Old Liquors Invest verplicht zich om op eerste verzoek van de Obligatiehouder de Obligatie(s) 24 (vierentwintig) maanden na de Uitgiftedatum in te nemen tegen de Nominale Waarde, doch uitsluitend indien zij op dat moment meer dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) aan liquide middelen beschikbaar heeft. Deze liquiditeit is nodig om op elk gewenst moment aankopen van oude dranken te kunnen doen.

In het geval dat meer dan 10% van het uitstaande Obligatiebedrag door de Obligatiehouders binnen een periode van 12 (twaalf) maanden wordt aangeboden, vervalt de verplichting tot terugname voor Old Liquors Invest.

Indien Old Liquors Invest niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kan voornoemde Stichting die bestuurd wordt door twee deskundige bestuurders, namens de Obligatiehouders en/of Financiers die zij vertegenwoordigen, de aan hen verhypothekeerde rechten en verstrekte zekerheden uitwinnen.

Rentevergoeding en Aflossing

Alle Obligaties zijn rentedragend over de Nominale Waarde. De Rentevergoeding vangt aan op het moment van Uitgiftedatum van de Obligatie en bedraagt 8% per jaar. De Rentevergoeding wordt per kwartaal achteraf betaalbaar gesteld, telkens op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar en uitbetaald binnen 10 (tien) Werkdagen na afloop van de periode waarover de Rentevergoeding verschuldigd is.

De Obligaties hebben een looptijd van 5 (vijf) jaar, gerekend vanaf de Uitgiftedatum van de Obligatie. De Aflossing van de Obligaties geschiedt uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na verval van de looptijd van de Obligaties. De Obligaties zijn vervroegd aflosbaar bij gebrek aan beoogde herinvestering of inkoop mogelijkheden.  

 

Bedrijfsobligaties

Old Liquors Invest geeft bedrijfsobligaties, ook te noemen Obligaties, uit en geen beleggingsobligaties. Old Liquors Invest is daarom geen beleggingsinstelling, maar uitsluitend een handelsonderneming met een eenvoudige en doorzichtige juridische en economische structuur, waarmee zij duidelijkheid wil aangeven welke zekerheden en verhaalsmogelijkheden Obligatiehouders hebben.

Beurs of andere gereglementeerde markten

De Obligaties worden door Old Liquors Invest niet op een gereglementeerde markt, of op een andere markt verhandeld.

Risico's

Kerngegevens van de voornaamste risico’s die specifiek zijn voor Old Liquors Invest

In het algemeen kan gesteld worden dat aan investeren risico’s verbonden zijn. De algemene risico’s gelden ook voor de Obligaties van Old Liquors Invest. De belangrijkste materiële risico’s specifiek voor Old Liquors Invest zijn het prognoserisico, aflossingsrisico, financieringsvormenrisico, vermogensstructuurrisico, inkomstenrisico en managementrisico.

Het is van belang en verplicht dat potentiele Obligatiehouders de risico’s die zijn beschreven in Hoofdstuk 7 goed bestuderen alvorens te besluiten te investeren in de Obligaties.

Aanbieding

Redenen voor de Aanbieding en bestemming van de gelden uit de Obligatielening

De Obligatielening wordt uitgegeven om met de opbrengsten daarvan wereldwijd zeldzame en oude alcoholhoudende dranken in te kopen en een deel daarvan uit strategische en speculatieve investeringsoverwegingen voor langere tijd uit de markt te houden en deze vervolgens op enig moment voor een hogere prijs trachten te verkopen.

Beschrijving van de voorwaarden voor de verkoop van Obligaties

Inschrijving op de Obligatielening is mogelijk vanaf de inschrijvingsperiode, zoals voor de Obligaties is vastgesteld in de betreffende Obligatievoorwaarden.

Inschrijving vindt online plaats door het online invullen van het inschrijfformulier dat beschikbaar is op de website genaamd: www.oldliquorsinvest.com.

Betaling van de Obligaties vindt bij Inschrijving plaats via iDEAL betaling en/of bankoverschrijving, overeenkomstig de Obligatievoorwaarden.

Old Liquors Invest kan zonder opgaaf van reden(en) een Inschrijving weigeren en tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de Aanbieding en Uitgifte van de Obligaties intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode.

De Uitgifte van Obligaties bedraagt € 2.450.000  (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) en wordt verdeeld over 4.900 (vierduizend negenhonderd) Obligaties.

Veilig investeren in oude dranken Cognac tasting

Geraamde kosten Obligatiehouder

Er zijn geen kosten verbonden aan het kopen van de Obligaties.

Beleggen zonder risico
Croizet Collection €426.900