16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16.1

Algemeen

In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest B.V. beschreven.

Old Liquors Invest heeft zich als doel gesteld speculatief te investeren in zeldzame en oude al-coholische dranken en de financiering hiervan te bewerkstelligen door het bijeenbrengen van financiële middelen, door middel van het uitgeven van Obligaties en/of aandelen en/of op andere wijze verkrijgen van gelden, alsook door het verkopen van Voorraden welke tot haar eigen vermogen behoren. 

Voor de financiering hiervan heeft Old Liquors Invest vanaf 1 september 2015 tot en met 24 februari 2017 een eerste Obligatielening Serie A uitgegeven voor een bedrag van € 2.450.000. Deze gelden zijn uitsluitend gebruikt voor het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere zeldzame en/of oude alco-holische dranken.    

Voor de uitbreiding van de handel in deze oude dranken en om een deel daarvan meerdere jaren (vijf jaar of langer) uit speculatieve overwegingen in voorraad (c.q. uit de markt) te hou-den, en om  zeldzame en oude dranken zoveel mogelijk uit de markt op te kopen en daarmee een nog grotere marktdominante positie te bereiken heeft Old Liquors Invest een kapitaalbe-hoefte van € 2.450.000 (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) voor de komende 12 maanden. 

Hiervoor wordt een Obligatielening Serie B met een Nominale Waarde van € 2.450.000 (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) uitgeschreven. De gelden uit zowel deze Obligatiele-ning(en) alsook uit een eventuele aandelenemissie(s), worden uitsluitend gebruikt voor het aankopen en uit speculatieve overwegingen in voorraad houden van oude dranken.

Old Liquors Invest koopt deze zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken uitsluitend met een speculatief oogmerk in als investeringsobject en/of handelsobject. Deze flessen oude dranken zijn na aankoop het onbezwaard en juridisch en economisch eigendom van Old Li-quors Invest.
Old Liquors Invest houdt deze dranken langdurig in voorraad tot het moment dat de marktprij-zen zodanig zijn gestegen dat na verkoop van deze dranken een zo hoog mogelijk rendement op haar investering kan worden behaald.

Old Liquors Invest richt zich op de particuliere en professionele investeerder in oude dranken of daaraan gerelateerde investeringen die wenst te investeren met een lange investeringshorizon.

Door te participeren in Old Liquors Invest wordt de participant in de gelegenheid gesteld een rendement te behalen op kapitaal dat ter beschikking wordt gesteld aan een Vennootschap die deze gelden gaat gebruiken voor de realisatie en exploitatie van de in dit Informatie Memo-randum omschreven speculatief handels- en investeringsactiviteiten in oude dranken. 

In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten gepresenteerd en toegelicht die ten grondslag liggen aan de speculatieve investeringen in de Vennootschap. De financiële gege-vens in dit hoofdstuk en in de overige hoofdstukken van het Informatie Memorandum zijn ge-baseerd op de ten tijde van de opmaak van het Informatie Memorandum door het manage-ment van de Vennootschap gemaakte inschattingen.
 

16.2

Accountant en rapportage

Old Liquors Invest laat de jaarlijkse financiële rapportage opstellen door haar accountant per 31 december van elk jaar, voor het eerst op 31 december 2015 en 2016 en vervolgens op 31 december 2017 en in elk geval binnen 6 (zes) maanden na afloop van elk boekjaar.

De in dit hoofdstuk geprojecteerde financiële cijfers zijn prognoses dus toekomstverwachtingen. Het is inherent aan de aard van dergelijke informatie dat deze betrekking heeft op een hypothetische situatie en bij gevolg niet de werkelijke positie of resultaten van Old Liquors Invest weergeeft. De werkelijke opbrengsten en uitgaven kunnen hiervan sterk afwijken. De aannames voor de prognoses zijn zorgvuldig samengesteld op basis van kennis en persoonlijke ervaring en rekening houdend met het huidig economisch klimaat. De uiteindelijke resultaten kunnen in positieve maar ook in negatieve zin afwijken van de geprojecteerde resultaten.

Ondanks dat er nog geen aankopen van oude dranken hebben plaatsgevonden zijn er wel criteria gedefinieerd (zie hoofdstukken 14 en 15) waaraan de aan te kopen oude dranken dienen te voldoen. Op basis van deze criteria heeft Old Liquors Invest de afgelopen periode de markt, waaronder ook veilingen van oude dranken, nauwkeurig gevolgd.

16.3

Financiële tendensen

Er zijn bij Old Liquors Invest geen tendensen bekend over onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij negatieve gevolgen zullen hebben voor haar vooruitzichten anders dan zoals getoond in de jaarrekeningen over 2015, 2016 en in de prognose voor 2017.

16.4

Vermogensstructuur

De Opbrengsten uit hoofde van de leningen dienen, tezamen met de storting op de aandelen, uitsluitend ter exploitatie en voor de  financiering van de aankopen van zeldzame en oude alcoholische dranken voor Old Liquors Invest. Old Liquors Invest heeft voor het jaar 2023 een Eigen Vermogen inclusief opgebouwde Reserves geprognosticeerd van € 3.366.000 (drie miljoen driehonderdzesenzestigduizend euro) en een Vreemd Vermogen van € 0 (nul euro).

16.5

Aandelenkapitaal

Dit betreft het kapitaal dat de aandeelhouders hebben gestort op de aandelen door middel van ingebrachte zeldzame en oude dranken met een verkoopwaarde van € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro). 

Over deze inbreng ten bedrage van € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) is geen
Rentevergoeding verschuldigd. Gedurende de looptijd van de lening zal ook geen dividend ten behoeve van de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd.

16.6

Kapitaalbehoefte

De kapitaalbehoefte in het boekjaar 2017 kent een omvang van €416.000 (vierhonderdzestien duizend euro).

16.7

Kenmerken financiering

 
Omvang financiering : €2.450.000 (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro)
Rente op Obligatie Serie A : 8% per jaar
Betaling Rente : Per kwartaal
Aflossing : 5 jaar na Uitgiftedatum
Looptijd : 5 jaar (vijf jaar)
Emissiekosten : Geen

16.8

Geen financiering door banken

De Vennootschap heeft geen intenties voor het aangaan van financiering bij banken of andere financiële instellingen maar sluit deze niet uit voor het geval Old Liquors Invest onvoldoende Obligaties kan verkopen. Indien een dergelijke lening bij een financiële instelling tot stand komt, zal deze op geen enkele wijze de rechten van de bestaande Obligatiehouders benadelen of de aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest verpande zaken bezwaren.

16.9

Vennootschap exploitatieprognose

Deze paragraaf geeft een overzicht van de exploitatieprognose gedurende de looptijd van de financiering. De geprognosticeerde financiële overzichten zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2015 t/m 2016 en verwachtingen en aannames ten aanzien van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven tussen 2017 t/m 2023.  In het financiële overzicht is uitgegaan van een Inschrijfdatum van de financiering per 1 april  2017.

Indien er in het jaar 2017 minder of geen financiering wordt verkregen worden er in dat jaar ook minder of geen zeldzame en oude dranken ingekocht. Er worden uitsluitend oude dranken ingekocht bij verkrijging van voldoende financiële middelen. De laatste maand van 2017 wordt in de exploitatieprognose meegenomen in de cijfers voor het jaar 2017. Er is geen rekening gehouden met inflatie omdat deze wordt doorberekend in de verkoopprijzen van de oude dranken. Old Liquors Invest heeft geen invloed op de uiteindelijke hoogte van een eventuele inflatie.

16.10

Loan to Value

De Loan to Value geeft de verhouding aan tussen de lening en waarde van de gefinancierde Voorraad. In het geval van de Loan to Value van de financier geeft het de verhouding aan tussen de openstaande Hoofdsom van de financiering en de resterende boekhoudkundige waarde van de voorraad oude dranken.

In het financieel overzicht in hoofdstuk 16 is zichtbaar dat de Loan to Value van de financiering bij aanvang hoger is dan 100%. Dit komt doordat naast de voorraad oude dranken ook de bijkomende kosten worden gefinancierd. Naarmate de looptijd van de financiering verstrijkt neemt de Loan to Value van de financiering af en daarmee de dekking van de financiering toe. De verbetering van de dekking van de financiering heeft te maken met het feit dat er boekhoudkundig niet wordt afgeschreven op de voorraad oude dranken, maar dat deze in het jaar van inkoop wordt gewaardeerd op de geschatte economische verkoopwaarde en niet op de inkoop of de fiscale waarde.

De prognosecijfers gaan uit van de economische verkoopwaarde van de voorraad oude dranken. Deze kan afwijken van de uiteindelijke verkoopwaarde of verkoopopbrengst. Old Liquors Invest hanteert een ‘buy and hold’ strategie voor de door haar ingekochte oude dranken. Het inschatten van eventuele tussentijdse verkoopwaarde is echter lastig op voorhand vast te stellen en dit brengt dus onzekerheid met zich mee.

 

16.11

Kasstroomoverzicht 2015 – 2023

In dit kasstroomoverzicht zijn de stortingen van Rentebetalingen en Aflossing van de financiering zichtbaar gemaakt. Dit overzicht toont een financiering van € 2.450.000  (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) vanaf 2015 middels een eerste Emissie van € 2.450.000  (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) in de periode 2015 tot en met 31 maart 2017. De kasstroom laat zien dat de financiers uit de periode 2015 - 2023 in het jaar 2023 de Inleg en de tot dan toe ontvangen rente- en aflossingsbetalingen in zijn geheel hebben terugontvangen. In dat geval is het risico op verlies of een negatief rendement voor de overige financiers niet meer aanwezig.

 

Veilig obligaties kopen

16.12

Balans 2015 – 2023

Old Liquors Invest heeft in 2023 naar verwachting een nominaal aandelenkapitaal van € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) en een Vreemd Vermogen van € 0 (nul euro). In 2023 zijn er 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) aandelen geplaatst en volgestort en zijn het Aandelenkapitaal en de reserves gegroeid naar een Eigen Vermogen van € 3.366.000 (drie miljoen driehonderdzesenzestigduizend euro).

Geprognosticeerde vermogensstructuur Old Liquors Invest per 31.12.2015

 
Eigen Vermogen € 2.164.000
Lening 1e jaar (2015) € 2.034.000
Schulden € 22.000
Totaal Eigen en Vreemd Vermogen € 4.220.000

Verkorte Balans (in duizenden euro’s)

Veilig obligaties kopen

 

16.13

Winst- en Verliesrekening 2015 – 2023

In het startjaar 2015 is er vanuit gegaan dat er € 100.000 (honderdduizend euro) aan verkopen uit bestaande Voorraad plaatsvindt waarmee de Rente aan de financiers kan worden voldaan en nieuwe aankopen van oude dranken plaatsvinden vanaf 1 januari 2016. De aan de financier verpande Voorraad neemt in dit prognoseoverzicht  vanaf 1 januari 2016 jaarlijks in volume en in waarde toe. Jaarlijkse bedrijfsresultaten worden gebruikt voor vervroegde Aflossing van de financiers of voor aankopen van nieuwe voorraden oude dranken. Het overzicht van de Balans en Winst- Verliesrekening toont dat er geen dividend wordt uitgekeerd tijdens langlopende financiële verplichtingen.

De prognose van de verkoop-omloopsnelheid is als volgt:

 
a. Investeringskwaliteit : verkoop na 5e jaar
b. Strategische kwaliteit : verkoop na 2e tot 5e jaar
c. Top webshopkwaliteit : verkoop na 1e tot 2e jaar
d. Exclusieve webshopkwaliteit : verkoop na 1e tot 2e jaar
e. Webshopkwaliteit : verkoop na 1e jaar
f. Marktplaatskwaliteit : wordt bij voorkeur niet ingekocht

Winst- en Verliesrekening (in duizenden euro’s)

Veilig obligaties kopen