13. Old Liquors Groepsbedrijven

13.1

Bedrijvengroep Old Liquors

Er zijn drie bedrijven die met elkaar samenwerken in de markt van zeldzame en oude alcoholische dranken onder de handelsnaam ‘Old Liquors’.

  1. OL Holding B.V.
  2. Old Liquors Invest B.V.
  3. Old Liquors Trading B.V.
  4. Old Liquors Collections B.V. h/o/ Old Liquors Magazine

13.2

Organogram bedrijvengroep Old Liquors

(Vennootschappen en aandeelhouders binnen de groep van bedrijven)

13.3

OL Holding B.V.

OL Holding B.V. is een Nederlandse onderneming, opgericht op 26 februari 2015 en fungeert als houdster en financieringsmaatschappij. De doelstelling van OL Holding B.V. is het beheren en besturen van andere ondernemingen en in licentie beschikbaar stellen van naam en merkrechten, bedrijfsconcepten, software, websites en intellectueel eigendom. In OL Holding B.V. worden alle intellectuele eigendomsrechten gehouden welke verbonden zijn aan de merknaam en handelsnamen en handelsconcepten waarin het woord ‘Old Liquors’ voorkomt en/of wordt gebruikt.

Onder het intellectuele eigendom valt mede de gehele ontwikkeling van websites, domeinnamen, software, bedrijfsconcepten en magazine uitgeefrechten, welke tot stand zijn gekomen en/of direct en/of indirect zijn gefinancierd door OL Holding B.V.

13.4

Directie en Aandeelhouders in OL Holding B.V.

De heer B.H.G. van der Bunt en zijn echtgenote mevrouw M.Y. Verbeek zijn gezamenlijk 100% aandeelhouder in OL Holding B.V. De directie van OL Holding B.V. wordt gevoerd door de heer B.H.G. van der Bunt en deze is geheel zelfstandig bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen. Mevrouw M.Y. Verbeek is gevolmachtigde.

 

13.5

Old Liquors Trading B.V.

Old Liquors Trading B.V. is een Nederlandse onderneming en is opgericht op 26 februari 2015. De doelstelling van Old Liquors Trading B.V. is de im- en export van alsmede de handel in en het in- en verkopen van zeldzame en oude dranken zoals Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Wijn, Likeuren en andere oude of bijzondere alcoholische dranken.

Old Liquors Trading B.V. is actief in het verlenen van online diensten, het organiseren en uitbouwen van een internationaal netwerk van in- en verkooplocaties, de logistiek, distributie en beheer van de voorraad oude dranken en de online verkopen via de website genaamd ‘Oldliquors.com’. Met haar activiteiten vergroot Old Liquors Trading B.V. de in en verkoopcapaciteit van oude dranken en versterkt internationaal de merknaam ‘Old Liquors’ en gelijktijdig verzorgt zij de publiciteitscampagnes en vercommercialiseert de mediawaarde van de merknaam ‘Old Liquors’.

Binnen het kader van contractuele afspraken treedt Old Liquors Trading B.V. op om zeldzame en oude dranken in te kopen. Old Liquors Trading B.V. fungeert praktisch gezien, maar niet fiscaal of juridisch, als een werkmaatschappij voor alle Old Liquors bedrijven inzake de in- en verkoop van zeldzame en oude alcoholische dranken.

Old Liquors Trading B.V. is juridisch en fiscaal gelieerd aan Old Liquors Invest B.V., en aan Old Liquors Invest B.V., en aan OL Holding B.V., en aan Old Liquors Collections B.V. h/o Old Liquors Magazine, maar opereert juridisch en economisch geheel zelfstandig en voor eigen rekening en risico.

13.6

Directie en aandeelhouders in Old Liquors Trading B.V.

OL Holding B.V. en de heer B.H.G. van der Bunt en de heer B.C.H. Laming hebben gezamenlijk 100% van de aandelen in Old Liquors Trading B.V. De directie wordt gevoerd door de heer B.C.H. Laming en deze is geheel zelfstandig bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen.

13.7

Old Liquors Invest B.V.

Old Liquors Invest is een Nederlandse onderneming en is opgericht op 26 februari 2015 en heeft zich als doel gesteld het bijeenbrengen van financiële middelen, om met die verkregen gelden uit speculatieve overwegingen zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken in te kopen en te verhandelen. Old Liquors Invest koopt deze zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken uitsluitend in als investeringsobject en/of handelsobject met een speculatief oogmerk op het stijgen van de marktprijzen. Old Liquors Invest houdt deze dranken langdurig (ca. vijfjaar) in voorraad, c.q. uit de markt, tot het moment dat de marktprijzen zodanig zijn gestegen dat na verkoop van deze dranken een zo hoog mogelijk rendement op haar investering kan worden behaald.

13.8

Geen afhankelijkheid van het groepsbedrijf Old Liquors Trading B.V.

In het geval dat de samenwerking met Old Liquors Trading B.V., ongeacht de reden, geheel of gedeeltelijk wordt verbroken dan is Old Liquors Invest in staat, en zowel statutair als contractueel gerechtigd, alle noodzakelijke handelsactiviteiten zelfstandig voort te zetten. Old Liquors Invest heeft binnen het kader van de samenwerking met Old Liquors Trading B.V., niet het oogmerk een handelsonderneming te zijn in zeldzame en oude alcoholische dranken, maar kan dat wel.

13.9

Ondernemersrisico en juridische aansprakelijkheid

Ter beperking van mogelijke ondernemingsrisico’s zoals productaansprakelijkheid en personeelslasten onderneemt Old Liquors Invest in praktische zin geen handelsactiviteiten. Het oogmerk van Old Liquors Invest is derhalve uitsluitend gericht op het verkrijgen van oude dranken, het in beheer c.q. voorraad houden daarvan en het minimaliseren van dagelijkse en praktische bedrijfsrisico’s.

13.10

Juridisch, economisch en fiscaal eigendom

Old Liquors Magazine, www.oldliquors.com is een uitgever van een online en internationaal Engelstalig magazine over exclusieve dranken en verzamelaars. Het voornemen is om in het 2e kwartaal 2017 een gedrukt magazine uit te geven welke is gericht op de Amerikaanse markt. Het voornemen is om in het 4e kwartaal 2017 een Spaans-, Chinees- en Russischtalige editie in geprinte versie uit te gegeven.

13.11

Directie en aandeelhouders in Old Liquors Invest B.V.

De flessen oude dranken zijn na aankoop het onbezwaard juridisch en economisch eigendom van Old Liquors Invest en worden op de juridische en fiscale bodem van Old Liquors Invest in voorraad gehouden. Hierdoor treffen eventuele (bodem)beslagen van leveranciers, schuldeisers of fiscus, ten laste van Old Liquors Trading B.V. en/of andere derden, geen doel.

13.12

Financiële positie

De financiële positie van Old Liquors Invest toont een economische, en opzettelijk geen fiscale, vermogensgroei over de periode 2015 en 2016. De onderneming heeft op dit moment geen schulden, anders dan zoals getoond in de jaarrekeningen over 2015, 2016 en in de prognose voor 2017. De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op het speculatief inkopen van zeldzame en oude dranken en opzettelijk niet op het verkopen daarvan. Eventuele verkopen van oude dranken vinden hoofdzakelijk en bovenal incidenteel plaats vanuit voorraden welke tot het eigen vermogen behoren en niet uit voorraden welke zijn gekocht met gelden van Obligatiehouders.